TP.HCM báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 4 đến cán bộ chủ chốt

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh đến một số nội dung quan trọng của Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Theo đó, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, nghị quyết chỉ rõ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách là: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Về Nghị quyết “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, mục tiêu là tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, giải quyết cơ bản tình trạng quá tải. Hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tương đối đồng bộ, đảm bảo cho tăng trưởng nhanh, bề vững...

ĐÌNH CAO