Lập bảy đoàn công tác về phòng, chống tham nhũng

Theo đó, công tác PCTN trong sáu tháng đầu năm 2013 có bước tiến mới, nề nếp và bài bản hơn, đạt được kết quả tích cực trên một số mặt. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng, công tác PCTN vẫn còn nhiều hạn chế.

Tổng Bí thư kết luận trước mắt, từ nay đến cuối năm 2013 Ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm; đầu tiên là tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để PCTN theo kết luận của Hội nghị trung ương 5 (khóa XI). Đồng thời, xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong xử lý các vụ việc, vụ án TN trong quý IV-2013. Ban chỉ đạo cũng thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát và thành lập bảy đoàn công tác do một số thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn, nhằm phát hiện hạn chế, vướng mắc trong hoạt động thanh tra nhằm đưa ra biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

AT