Chính phủ ban hành Chương trình hành động hội nhập quốc tế

Theo đó, chương trình nhấn mạnh sẽ xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020; xây dựng định hướng nâng cao hiệu quả tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các định chế kinh tế, thương mại, tài chính-tiền tệ như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... Cải thiện môi trường thu hút đầu tư nước ngoài; đẩy nhanh tái cơ cấu đầu tư công.

Về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, chương trình nêu rõ tích cực, chủ động tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các thể chế đa phương, nhất là trong việc đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN và định hướng phát triển cộng đồng sau năm 2015...; nâng cao hiệu quả tham gia của Việt Nam trong việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC).

Về nội dung hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, sẽ xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng đến năm 2020, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế quốc tế của đất nước nhằm góp phần xây dựng quân đội từng bước hiện đại và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước…

TNT