Sacombank đã có thêm ba thành viên HĐQT độc lập

Tại đại hội báo cáo kết quả hoạt động của năm 2013 lợi nhuận trước thuế đạt 1.315 tỉ đồng, tương đương 39% kế hoạch năm 2012. Và tỉ lệ chia cổ tức năm 2012 là 6% trên vốn điều lệ. Kế hoạch năm 2013, Sacombank dự kiến đạt 2.800 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 113% so với năm 2012.

Tại đại hội các cổ đông cũng đã thông qua việc tái xác nhận chủ trương và ủy quyền cho HĐQT tiến hành lập các phương án, thúc đẩy tiến trình đàm phán và chọn thời điểm chuyển nhượng tối đa 20% vốn điều lệ cho đối tác chiến lược nước ngoài trong giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, đại hội cũng đã bầu bổ sung ba thành viên HĐQT độc lập gồm bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Nguyễn Gia Định và ông Nguyễn Văn Cựu để thay thế thành viên đã từ nhiệm gồm ông Đặng Văn Thành, ông Đặng Hồng Anh và ông Trần Xuân Huy.

YÊN TRANG