Thí điểm “một cửa” văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mục tiêu nhằm bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế một cửa; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên, đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý đất đai và thị trường bất động sản. Việc thí điểm được thực hiện tại bốn tỉnh, TP là Hà Nam, Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Nai trong 21 tháng (từ tháng 4-2012 đến 12-2013).

Đ.LIÊN