Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944-22.12.2019)

Viết tiếp những trang sử oanh liệt

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 _22-12-2019), Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”.

Trong bài viết này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Suốt 75 năm qua, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, kể cả trong thời điểm khó khăn, phức tạp nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam!”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Trong giai đoạn mới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Về nội dung này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trước hết phải đẩy mạnh công tác giáo dục, thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Cả lý luận và thực tiễn đều chỉ ra rằng: Quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp và chịu sự lãnh đạo của giai cấp đã tổ chức ra nó, đó là cơ sở để xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ của Quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Bởi vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự phát triển, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội.

“Tách rời sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không còn sức mạnh để chiến thắng quân thù!” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Viết tiếp những trang sử oanh liệt ảnh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Chống chạy chức, chạy quyền trong quân đội

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trong tình hình hiện nay và sắp tới, Quân đội cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Tổng bí thư yêu cầu phải chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân.

Đảng bộ Quân đội tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương, quy định của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng...

Trước mắt, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Viết tiếp những trang sử oanh liệt

Một trong những nhiệm vụ được Tổng bí thư nêu ra là kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch “phi chính trị hóa” Quân đội.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để bộ đội thấy rõ sự nguy hiểm của âm mưu chia rẽ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, “phi chính trị hóa” Quân đội; cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Chủ động thông tin tích cực, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, góp phần nâng cao sức đề kháng, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tư tưởng của bộ đội, không để bị động, bất ngờ; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp trong thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những biểu hiện thoái hóa, biến chất, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử oanh liệt, hào hùng, làm rạng rỡ non sông, đất nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn lời Bác Hồ khẳng định: “Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, Quân đội ta là một quân đội anh hùng”.

Không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tổng bí thư đã điểm lại những bước phát triển lịch sử hào hùng, oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công; làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc chính phủ Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng pháo đài bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng tháng 12-1972..., buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về cam kết chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, tạo điều kiện để chúng ta tập trung sức mạnh bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Ngay sau năm 1975, “Quân đội ta lại bước vào cuộc chiến đấu ác liệt để bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, để lại hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nước bạn!” - Tổng bí thư viết.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, Quân đội tiếp tục làm tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất; đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Quân đội luôn chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, hoạch định đường lối chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng thời đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Video: Nguyện vọng của ngư dân khi vươn khơi

Video: Nguyện vọng của ngư dân khi vươn khơi

(PLO)-  Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã ghi nhận ý kiến của nhiều bà con ngư dân. Theo bà con, trong các chuyến ra khơi, mỗi ngư dân đều hiểu rằng, nghề biển không chỉ là sinh kế nuôi sống bản thân và gia đình mình, mà còn có ý nghĩa chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.