Bảo Việt ký kết triển khai kế hoạch với đối tác

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên hợp đồng TSCTA hai bên đã ký vào tháng 12-2012. Theo đó, Sumitomo Life sẽ hỗ trợ Bảo Việt các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ; phi nhân thọ và quản lý rủi ro. Cụ thể là tập trung hỗ trợ dịch vụ actuary, phát triển sản phẩm; công nghệ thông tin; bancassurance; chia sẻ kinh nghiệm, phát triển sản phẩm bảo hiểm y tế… Ông Trần Trọng Phúc, Tổng Giám đốc Bảo Việt, phát biểu: “Việc thực hiện ký kết triển khai thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực với Sumitomo Life sẽ giúp Bảo Việt đẩy mạnh việc phát triển lĩnh vực bảo hiểm, trở thành Tập đoàn Tài chính-Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, xứng đáng với niềm tin của khách hàng và cổ đông trong suốt 48 năm qua”.

NGỌC CHÂU