(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng yêu cầu hướng dẫn thực hiện xử lý tài sản của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì cho ban quản trị nhà chung cư. 

Theo TP, thời gian qua trên địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều trường hợp tranh chấp trong việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung tại các chung cư giữa chủ đầu tư và ban quản lý nhà chung cư.

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 37 Nghị định số 99/2015 ngày 20-10-2015 của Chính phủ, trường hợp phải xử lý tài sản của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì cho ban quản trị nhà chung cư thì trong quyết định cưỡng chế, UBND cấp tỉnh phải nêu rõ biện pháp xử lý tài sản, trách nhiệm của đơn vị xử lý tài sản, hình thức xử lý và việc chuyển giao kinh phí thu hồi cho ban quản trị. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về các quy định pháp lý, trình tự, thủ tục để thực hiện nội dung này. Do đó, TP kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn thực hiện nội dung nêu trên, làm cơ sở pháp lý để giải quyết các trường hợp tranh chấp tại các chung cư trên địa bàn TP.

TRUNG THANH