Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 10 năm (1.000 tỉ đồng), 15 năm (1.000 tỉ đồng), 30 năm (500 tỉ đồng) và 7 năm (500 tỉ đồng).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 800 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm.

Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 500 tỉ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỉ đồng với lãi suất 4,72%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 800 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/4/2019).

Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 750 tỉ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỉ đồng với lãi suất 5,06%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 200 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,85%/năm.

Trái phiếu kỳ 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 66.618,5 tỉ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.