Thu hồi trên 38.000 ha đất của các tổ chức vi phạm

Cụ thể, sau ba năm kiểm tra, Bộ TN&MT đã phát hiện trên 8.000 tổ chức được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất có vi phạm trong sử dụng đất. Bộ đã làm thủ tục thu hồi trên 38.000 ha đất của 800 tổ chức, đang lập hồ sơ thu hồi đất của hơn 500 đơn vị.

Cũng theo Bộ TN&MT, đến nay cả nước đã cấp được giấy chứng nhận cho trên 80% diện tích đất cần cấp. Hiện có tám tỉnh cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính.

HOÀNG VÂN