Nước kênh Tham Lương vẫn ô nhiễm nặng

Cao nhất ở vị trí cầu Tham Lương và cầu Hy Vọng vượt gấp 110.000 lần, tăng nhiều so với năm 2012”. Đây là kết quả quan trắc chất lượng nước kênh rạch năm 2013 do Trung tâm chống ngập thực hiện.

Trung tâm cho biết công tác lấy mẫu phân tích được thực hiện tại 51vị trí trên sáu lưu vực. Trong đó, lưu vực Tham Lương - Bến Cát - Vàm Thuật mức độ ô nhiễm coliform khá nghiêm trọng. Ngoài ra, nguồn nước mặt trên hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn còn bị ô nhiễm vi sinh và chất hữu cơ.

TRUNG THANH