Dự thảo nghị định về Luật Xuất bản: Chín bộ cùng quản một ngành

Những người làm công tác xuất bản đã bày tỏ lo lắng về dự thảo nghị định này.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Ngãi cho rằng Điều 5 của dự thảo nói về nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với ngành xuất bản quy định chín bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước trong hoạt động xuất bản. Quy định này làm hoạt động xuất bản bị lệ thuộc quá nhiều bộ. Giám đốc Nhà xuất bản Quốc gia - Sự thật đề xuất thay rằng “Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành khác trong phạm vi quyền hạn của mình quản lý hoạt động xuất bản”.

Với quy định ngành công an có trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động xuất bản, đại diện Sở TT-TT Thông tin và Truyền Thông Quảng Ngãi kiến nghị nên làm rõ công an địa phương chỉ có trách nhiệm kiểm tra, quản lý về mặt an ninh trật tự với hoạt động xuất bản chứ không quản lý, can thiệp vào hoạt động chuyên môn. Bởi thực tế phía công an đã xuống kiểm tra về chuyên môn với các cơ sở in và cho rằng sổ sách ghi chép hoạt động kinh doanh không đúng với mẫu công an cấp.

HB