Khoanh nợ cho người nuôi tôm, cá tra

Quyết định này quy định việc xử lý đối với các khoản nợ quá hạn và nợ đã được cơ cấu của khách hàng là hộ dân, chủ trang trại, hợp tác xã nuôi tôm và cá tra gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trả nợ tổ chức tín dụng đến 31-12-2013.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tín dụng xử lý các khoản nợ của các khách hàng gặp khó khăn tạm thời trong việc trả nợ như sau: Cơ cấu lại nợ tối đa 36 tháng (bao gồm cả thời gian đã được cơ cấu lại nợ); không thu lãi quá hạn, lãi phạt đối với các khoản nợ được cơ cấu. Ngoài ra, đối với các khách hàng mất khả năng trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức tín dụng trên cơ sở xác nhận của UBND cấp xã về việc khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan (thiên tai, dịch bệnh...) để quyết định khoanh nợ trong thời hạn ba năm. Trong thời gian khoanh nợ vẫn tính lãi nhưng không thu của khách hàng, sau ba năm khách hàng trả đủ gốc thì xóa lãi, nếu không trả được nợ gốc thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với số lãi khách hàng chưa trả được đến thời điểm khoanh nợ, xem xét thực hiện miễn, giảm lãi theo các quy định hiện hành (không tính lãi quá hạn, lãi phạt).

MINH LONG