Kiến nghị sửa đổi quy định về phòng cháy chữa cháy chung cư

Theo đó, TP kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Xây dựng, Nghị định 46/2012, Nghị định 167/2013, Nghị định 79/2014, Nghị định 139/2017. UBND TP cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2008 của bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”; Thông tư số 07 của bộ này về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. Thông tư số 02/2016 của bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế quản lý, sử dụng chung cư cũng được đề xuất sửa đổi, bổ sung.