Đoàn thanh tra do một trưởng phòng thuộc Vụ 1 làm trưởng đoàn, thời gian thanh tra việc sử dụng vốn tại các đơn vị liên quan là 50 ngày.

Cùng ngày, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Đoàn thanh tra do lãnh đạo Vụ 1, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 70 ngày.

NGUYỄN ĐỨC