Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII
(PL)- Đi sâu phân tích làm rõ hơn các đề xuất liên quan đến vấn đề “đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế”.
Chiều 12-1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau tám ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2011-2015, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng… cũng là năm hình thành cộng đồng ASEAN, Việt Nam thực hiện lộ trình cam kết AFTA, mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ theo cam kết WTO, ký kết và thực hiện một số hiệp định thương mại tự do; kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn. 

Giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định để phát triển

Tổng Bí thư chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.

Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2014 và truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc, thực hiện thật tốt các nghị quyết của trung ương và nghị quyết hội nghị trung ương lần này, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI đã đề ra.

Nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện cực đoan

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

Đánh giá về kết quả của 30 năm đổi mới (1986-2016) cũng như năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015), Trung ương yêu cầu phải thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. 

Trên cơ sở bám sát thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, tổng kết, thảo luận, hội nghị đã tạo sự thống nhất cao hơn về một số vấn đề mới và khó như khái niệm và đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với trình độ phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế cần xây dựng, hướng tới; tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện Việt Nam; tiếp tục đi sâu phân tích làm rõ hơn các đề xuất liên quan đến vấn đề “đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế”...

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là tiếp tục thực hiện kiên trì, quyết liệt hơn Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong Đảng và trong xã hội…; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực

Theo Tổng  Bí thư, Trung ương khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025. 

Mục tiêu của quy hoạch là sắp xếp hệ thống báo chí gắn liền với đổi mới mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin đa dạng của nhân dân, phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên Internet, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật.

Trung ương cũng nhấn mạnh cần phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút được những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị công lập của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội. Kiên quyết tinh giản biên chế, không tăng biên chế, không thành lập tổ chức mới (trừ trường hợp đặc biệt) nhưng phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

M.LÊ (Theo TTXVN)